Buurtbus, Utrecht, Uithoorn, Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen, Breukelen

agenda virtuele algemene ledenvergadering Buurtbus De Hoef maart 2021

mail aan iedereen, d.d. 18 maart 2021 / 10.51 uur


Beste allemaal,

In de bijlagen treffen jullie de agenda van onze virtuele Algemene Ledenvergadering (ALV) maart 2021 aan met de daarbij behorende stukken, te weten

  • Intro van onze voorzitter Gerrit de Pater
  • Notulen ALV 27 november 2019
  • Jaarverslag wnd. Secretaris Lisette Taillie 2019/2020
  • Financieel overzicht 2019-2020 van penningmeester Daan Wiebus en een toelichting van zijn hand op de cijfers en het verslag van de kascommissie om de penningmeester décharge te verlenen

Op de agenda staat per agendapunt vermeld wat het voorstel van het bestuur is om als ALV te besluiten. Kort samengevat komt dat op het volgende neer:

Ad agendapunt 1: kennis te nemen van de schriftelijke opening door de voorzitter

Ad agendapunt 2: de notulen van 27 november 2019 ongewijzigd vast te stellen

Ad agendapunt 3: in te stemmen met het jaarverslag 2019-2020

Ad agendapunt 4: het financieel overzicht goed te keuren

Ad agendapunt 5: Ton de Graaf en Wim den Ouden te benoemen tot leden van de kascommissie, Lisette Taillie te benoemen tot bestuurslid en Jan Spruijt te herbenoemen als bestuurslid

Ad agendapunt 6: kennis te nemen van de stand van zaken werving chauffeurs

Ad agendapunt 7: kennis te nemen van het (komende) pensioenafscheid van een aantal chauffeurs

Zonder tegenbericht voor 26 maart 2021 gaan wij ervan uit dat de agenda en bijbehorende stukken op jullie instemming kan rekenen.

Mocht je vragen hebben, schroom niet ze te stellen aan ondergetekende.


Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,

Lisette Taillie, wnd. secretaris


Ledenvergadering boekjaar 2019 - 2020 / maart 2021

Ledenvergadering intro voorzitter / maart 2021           

Decharge penningmeester / nov. 2020                           

Jaarverslag, waarnemend secretaris / 2019                   

Toelichting cijfers 2019 /2020                                         

Notulen, algemene ledenvergadering                              

Financiën 2019 - 2020 publicatie